Formål
Formålet med dette ordensreglement er, at bevare den gode stemning i Granly Hockey Arena/Esbjerg Energy og sikre at alle kan føle sig trygge før, under og efter Esbjerg Energys kampe.

Gyldighedsområde
Ordensreglementet gælder for hele området i og omkring Granly Hockey Arena samt tilhørende parkeringsplads, der er til rådighed for publikum ved alle arrangementer hos Esbjerg Energy, Gl. Vardevej 82, 6700 Esbjerg.

Regler for ophold
På Granly Hockey Arenas område må der kun opholde sig personer, der er i besiddelse af billetter, adgangskort eller på anden måde, kan bevise, at de er berettiget til at opholde sig på området. Billetter, adgangskort eller lign. skal fremvises til kontrollører eller politi på forlangende.

Besøgende skal indtage den plads der er anført på billetten.

Flugtvejene skal altid holdes frie, det er derfor ikke tilladt at opholde sig på trapper.

Af sikkerhedsmæssige årsager er Esbjerg Energys besøgende dog forpligtet til, at indtage andre pladser end anført på billetten, såfremt dette anvises.

Besøgende må ikke udvise uacceptabel adfærd, der er til gene eller skade for andre eller på anden måde bringer andre i fare.

Granly Hockey Arena/Esbjerg Energys gæster er til enhver tid forpligtet til, at overholde de ordensregler, som er gældende. Tillige skal de følge anvisninger, som må blive givet over Granly Hockey Arenas højtaleranlæg og/eller Esbjerg Energys personale, kontrollører, redningstjeneste, politi og brandvæsenet.

Esbjerg Energy forbeholder sig retten til at afvise og bortvise personer, der er synligt stærkt beruset.

Indgangskontrol
Alle besøgende er forpligtet til at fremvise billet eller adgangsbevis ved indgangen og på forlangende.
Esbjerg Energys kontrollører har ret til at undersøge, om gæster udgør en sikkerhedsrisiko på grund af alkohol- eller narkotikapåvirkning, om de medbringer våben eller andre farlige og brandfarlige ting. Undersøgelsen kan foretages ved hjælp af tekniske hjælpemidler.

Følgende genstande må ikke medbringes i Granly Hockey Arena

 • Våben af enhver art.
 • Genstande der kan benyttes som våben eller kasteskyts.
 • Spraydåser med gas, ætsende og farvende substans.
 • Flasker, bægre, krus eller dåser som er fremstillet af materialer, der kan gå i stykker eller splintre.
 • Genstande der fylder meget.
 • Fyrværkeri, romerlys eller andre pyrotekniske genstande.
 • Mad og drikkevarer – herunder alkoholiske drikke af enhver art.
 • Dokumenter, tegninger, symboler eller flag af ideologisk eller reklamemæssigt karakter, samt genstande der tjener til kommercielle formål, der kan ses af andre eller er medbragt med henblik på omdeling blandt øvrige gæster og besøgende.
 • Uddeling af politisk propagandamateriale og/eller andet materiale, hvortil der ikke er indhentet Esbjerg Energys tilladelse.
 • Klatre op på eller over bygninger og indretninger – herunder facader, hegn, mure, indhegninger af spillerfeltet, afspærringer og belysningsanlæg,
 • Kaste med genstande.
 • Tænde ild, affyre fyrværkeri, romerlys eller andre pyrotekniske genstande.
 • Sælge varer eller billetter.
 • Uddeling af tryksager, samt gennemføre indsamlinger uden foregående tilladelse hertil.
 • Skrive, male, klæbe eller ophænge noget på bygninger, indretninger og reklameskilte.
 • Provokere andre til had eller vold mod upartiske, modspillere eller andre personer.
 • Medføre eller åbenlyst bære tegn og symboler af racistisk eller voldelig karakter, samt råbe eller synge slagsange med dette indhold.
 • Optage levende billeder eller lyd, til kommercielt brug, fra et hvilket som helst sted, i Granly Hockey Arena – med mindre man har opnået den nødvendige akkreditering af Esbjerg Energy.
 • Listerne er ikke udtømmende.
 • Man bortvises fra Granly Hockey Arena/Esbjerg Energy, hvis man ikke er i besiddelse af adgangs bevis eller man vurderes at udgøre en sikkerhedsrisiko eller har fået tildelt karantæne.
 • Bortviste gæster har ikke krav på at få deres billet refunderet.

Erstatningsansvar.
Al adgang, færdsel og ophold på Granly Hockey Arena sker for den besøgendes eget ansvar. Granly Hockey Arena har ikke ansvar for person eller tingskader, som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller undladelser.

 • Affyring af fyrværkeri / andet der aktiver ABA i arenaen, kan medføre en afgift på 6.500 pr person + evt. udgifter Esbjerg Energy måtte have herefter.
 • Hvis der udøves skader på Granly Hockey Arenas ejendom eller adfærd der fører Granly Hockey Arena og/eller Esbjerg Energy et tab, herunder adfærd der medfører idømmelse af bøder og/eller sanktioner for Granly Hockey Arena eller Esbjerg Energy. Forbeholder Granly Hockey Arena eller Esbjerg Energy sig retten til at holde den pågældende personligt ansvarlig for tabet.

Overtrædelse af ordensreglementet
Gæster, der overtræder ordensreglementet, kan uden videre bortvises og få forbud mod at vise sig på Granly Hockey Arenas område eller på ethvert arena/område, hvor Esbjerg Energy deltager.
Såfremt en overtrædelse udløser begrundet formodning om en strafbar handling, vil der blive foretaget politianmeldelse.
Der kan udstedes karantæne fra Granly Hockey Arena (eller fra ethvert andet arrangement med tilknytning til Esbjerg Energy, uanset hvor arrangementet afholdes) i forbindelse med overtrædelser, der sker på Granly Hockey Arena eller i umiddelbar nærhed heraf, såsom på parkeringspladser, ved ind- og udgange samt veje og fortove beliggende i forbindelse med Granly Hockey Arenas område.

Der er kun udskænkning til personer over 18 år - barpersonalet, der kan bede gæsterne om id til hver en tid.
Kontrollørerne er berettigede til at bortvise persongrupper, såfremt overtrædelsen ikke kan tilordnes en enkelt person og overtrædelse i øvrigt er karakteristisk for hele gruppens opførsel.
Hvis man overtræder det til enhver tid gældende ordensreglement, kan en person blive idømt karantæne fra alle Esbjerg Energys kampe.